კომპიუტერული ტომოგრაფია

 

კომპიუტერული ტომოგრაფია

კომპიუტერული ტომოგრაფია უახლესი 640 შრიანი აპარატით
☑ვიზუალიზაციის მაღალი ხარისხი
☑მინიმალური დასხივება
☑მთლიანი სხეულის ერთმომენტიანი კვლევის საშუალება

🚩ცალკეული ორგანოებისა და სისტემების, ასევე მთლიანად სხეულის კომპიუტერული ტომოგრაფია, როგორც ქრონიკული, ისე მწვავე პათოლოგიების დროს 

⭕მაღალტექნოლოგიურ აპარატში ინტეგრირებული სამუშაო სადგური უზრუნველყოფს 3 და 4D რეკონსტრუქციების მოდელირებას. მნიშვნელოვანია მინიმუმამდე შემცირებული დასხივების დოზა - კორექცია ხდება პაციენტის წონის მიხედვით.

⭕ბენეფიციარებს კომპიუტერული კვლევები დაუფინანსდებათ სახელმწიფო და მუნიციპალური პროგრამების ფარგლებში.